Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej

STATUT

Spis treści

Preambuła

Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej” jest dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu upowszechnianie wiedzy o Ziemi Opatowskiej, silne związanie mieszkańców z historią oraz tradycją własnej miejscowości i regionu, a przede wszystkim wzmacnianie zainteresowanie aktualnym stanem i rozwojem Ziemi Opatowskiej a także wszechstronne współdziałanie z osobami fizycznymi i prawnymi w kształtowaniu jej dzisiejszego i przyszłego oblicza.

Ziemia Opatowska ma wielu przyjaciół na terenie kraju a często i poza jego granicami, którzy bądź to urodzili się i wyrośli na tej Ziemi, bądź też przebywali na tym terenie, a losy związały ich
z Opatowem rozlicznymi więzami i wynieśli stąd najlepsze przeżycia i wspomnienia.

Tych przyjaciół naszego miasta i regionu Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej pragnie odnaleźć, zorganizować, ułatwić wzajemne poznanie się i wspólnie z nimi podejmować inicjatywy służące dla dobra miasta i regionu. Chcemy również, aby środowiska spoza naszego regionu, które grupują ludzi czujących i wyrażających związek z Ziemią Opatowską, a pragnących nawiązać lub odnowić kontakty miały możność więzy te odnajdywać, utrwalać i rozwijać w ścisłej współpracy z Towarzystwem.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowskiej” zwane w dalszym ciągu niniejszego statutu w skrócie Towarzystwem

§ 2.

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Opatów, a teren działalności obszar całego kraju

§ 3.

Towarzystwo jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną

§ 4.

Towarzystwo może używać logo, pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych,
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 5.

Towarzystwo może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Towarzystwa, przyczyniającym się do realizacji celów Towarzystwa.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 6.

Działalność Towarzystwa jest działalnością pożytku publicznego, jest działalnością społecznie użyteczną prowadzoną w sferze zadań publicznych mającą na celu:

 1. pogłębianie w społeczeństwie regionu umiłowania Ziemi Opatowskiej przez upowszechnianie wiedzy o historii tej Ziemi i jej dniu dzisiejszym;

 2. wzmacnianie więzi społecznej między mieszkańcami regionu i rozbudzanie wśród nich zainteresowania życiem i rozwojem Ziemi Opatowskiej;

 3. rozwijanie troski o mienie społeczne – w tym poszanowanie zabytków, urządzeń kulturalnych, zieleńców, obiektów sportowych oraz szerokie współdziałanie
  w tworzeniu nowych wartości;

 4. pogłębianie więzi osób związanych z regionem, a zamieszkałych poza Ziemią Opatowską, zapoznanie ich z jej życiem i rozwojem, zaznajamianie z tradycjami, perspektywami na przyszłość oraz wspólną z nimi pracę dla jej dobra;

 5. rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi i towarzystwami o podobnym charakterze w kraju i poza jego granicami;

 6. ratowanie od zapomnienia i zniszczenia zabytków znajdujących się na Ziemi Opatowskiej w tym nagrobków, pomników i innych obiektów przedstawiających wartość historyczną

§ 7.

Towarzystwo jest organizacją pozarządową niedziałającą w celu osiągnięcia zysku.

§ 8.

Działalność Towarzystwa jest działalnością pożytku publicznego i może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§ 9.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa;

 2. współpracę z organami samorządu, administracji publicznej, organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami opiniotwórczymi;

 3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinach związanych z działalnością Towarzystwa;

 4. prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

 5. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i spotkań tematycznych również w wymiarze międzynarodowym;

 6. realizację programów krajowych i międzynarodowych obejmujących cele statutowe oraz udział w nich;

 7. podejmowanie inicjatyw aktywizujących i promujących obywateli w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;

 8. integrację oraz wymianę doświadczeń środowisk lokalnych;

 9. podejmowanie działań integrujących osoby z różnych środowisk;

 10. pracę na rzecz integracji pokoleń;

 11. propagowanie i pielęgnację tradycji regionalnych;

 12. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (przemocy w rodzinie, alkoholizmu, narkomanii oraz innych uzależnień);

 13. podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

 14. prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej;

 15. pracę na rzecz dzieci i młodzieży;

 16. podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów życia społecznego;

 17. dział w organizowaniu wystaw, wernisaży, spotkań autorskich, propagowanie dorobku artystycznego twórców związanych z Regionem;

 18. współpracę na rzecz wspierania działalności świetlic środowiskowych;

 19. organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;

 20. organizację kampanii społecznych;

 21. organizację działań artystycznych, kulturalnych, festynów, koncertów, wystaw i pokazów;

 22. organizację działań sportowych, turystycznych, imprez i zawodów;

 23. promocję i kształcenie postaw obywatelskich;

 24. współpracę z organizacjami pozarządowymi;

 25. współpracę z mediami;

 26. prowadzenie działalności wydawniczej;

 27. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań statutowych.

§ 10.

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 11.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 12.

Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność w zakresie działań wymienionych w § 9 ust od 1 do 25 i ust 27.

§ 13.

Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność w zakresie działań wymienionych w § 9 ust 26.

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki

§ 14.

Członkowie dzielą się na:

 1. czynnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 15.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§ 16.

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 17.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

§ 18.

1. Członkiem czynnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim oraz cudzoziemiec – także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

2. Członek czynny ma prawo:

2.1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa;

2.2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;

2.3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa;

2.4. korzystać z pomocy i zaplecza Towarzystwa w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

2.5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Towarzystwa z prawem głosu;

3. Członek czynny obowiązany jest do:

3.1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

3.2. regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa;

3.3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Towarzystwa;

3.4. dbania o mienie i dobre imię Towarzystwa.

§ 19.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa, zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 20.

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.

2. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek Zarządu.

3. Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem praw wyborczych, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

4. Decyzję o pozbawieniu statusu członka honorowego podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 21.

1. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może przyznać godność i tytuł Przewodniczącego Honorowego Towarzystwa w uznaniu za szczególne zasługi dla rozwoju Towarzystwa. Osoby te nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w pracach statutowych władz Towarzystwa z głosem doradczym, ponadto zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

2. Nadana godność jest dożywotnia. Przewodniczący Honorowy Towarzystwa może realizować określone misje, działając na podstawie i w granicach udzielonych przez Zarząd Towarzystwa pełnomocnictw.

§ 22.

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Towarzystwa;

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;

 2. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu przez okres kadencji;

 3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa.

§ 23.

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

.

Rozdział IV

Składki członkowskie

§ 24.

Wysokość składek członkowskich oraz termin płatności ustala Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Rozdział V

Władze Towarzystwa

§ 25.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie

 2. Zarząd Towarzystwa zwany „Zarządem”

 3. Komisja Rewizyjna

§ 26.

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w

obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, przy czym wybór

Przewodniczącego Zarządu dokonywany jest w wyborach bezpośrednich. W

przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim

terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku

uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych

członków

§ 27.

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz

w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1⁄2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 28.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie

pobierają za nie wynagrodzenia. Przysługuje im jednak zwrot poniesionych

kosztów niezbędnych do realizacji celów statutowych.

§ 29.

Wszystkie władze głosują nad uchwałami i wszelkimi innymi kwestiami w sposób jawny.

§ 30.

Tajne głosowanie przeprowadza się w sprawach personalnych.

§ 31.

Tajne głosowanie przeprowadza na wniosek co najmniej 1/3 zebranych – gdy

dotyczy to Walnego Zebrania lub na wniosek choćby jednego członka danej

władzy – gdy dotyczy to Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 32.

Zarząd może – przy braku sprzeciwu osoby uprawnionej do głosowania –

przeprowadzić głosowanie drogą elektroniczną.

Walne Zgromadzenie

§ 33.

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Biorą w nim udział wszyscy członkowie. Może ono być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Towarzystwa co cztery lata jako sprawozdawczo wyborcze nie później niż do 31 maja. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane:

3.1. na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia;

3.2. z inicjatywy Zarządu;

3.3. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3.4. na pisemne żądanie co najmniej 1/10 ogółu członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 34.

Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają tylko ci członkowie Towarzystwa, którzy nie zalegają ze składkami dłużej niż 12 miesięcy. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu musi być wykorzystane osobiście – zastępstwa są niedopuszczalne.

§ 35.

1. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd Towarzystwa członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia

2. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu winno zawierać informację na czyje żądanie jest ono zwoływane.

§ 36.

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 37.

Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący wybrany przez to Zgromadzenie. Z obrad spisuje się protokół podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

§ 38.

W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 39.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

 1. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa;

 2. uchwalenie statutu i jego zmian;

 3. wybór i odwoływanie Przewodniczącego członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 4. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku;

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

 8. nadawanie tytułu Przewodniczącego i Członka Honorowego Towarzystwa;

 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa;

 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub Zarząd Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

§ 40.

 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres czterech lat.

 2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.

§ 41.

Zarząd Towarzystwa winien ukonstytuować się najpóźniej w ciągu siedmiu dni po wyborach.

§ 42.

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).

 2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

 3. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 43.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 2. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu lub na żądanie osoby wchodzącej w składu Zarządu.

§ 44.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z celami statutowymi;

 2. planowanie działalności Towarzystwa;

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

 4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań;

 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;

 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających oraz wnioskowanie o nadanie godności członków honorowych i Przewodniczącego Honorowego Towarzystwa;

 7. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Towarzystwa;

 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;

 9. w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

 10. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

§ 45.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.

§ 46.

Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa;

 2. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień;

 4. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia niewywiązywanie się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

 5. składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;

 6. składnie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 47.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 48.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa, ani być pracownikami Towarzystwa.

 2. mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 49.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw

Rozdział VI

Sposób zaciągania zobowiązań

§ 50.

W zakresie wynikającym z działalności statutowej Towarzystwo może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

§ 51.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zawierania umów i zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Przewodniczący lub Z-ca Przewodniczącego.

§ 52.

Zarząd Towarzystwa może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu.

§ 53.

Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz uprawniony jest samodzielnie Przewodniczący lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VII

Majątek Towarzystwa

§ 54.

Źródłami majątku Towarzystwa są:

 1. składki członkowskie;

 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej;

 3. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

 4. dochody z majątku Towarzystwa, dochody z własnej działalności;

§ 55.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 56.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa.

§ 57.

Na podstawie uchwały Zarządu, Towarzystwo może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Towarzystwa.

§ 58.

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 59.

Zmiana statutu przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, zarówno w I jak i w II terminie Walnego Zgromadzenia.

§ 60.

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 61.

Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany udostępniona do wglądu Członkom Towarzystwa w terminie, co najmniej dwóch tygodni przed Walnym Zgromadzeniem – informacja o tym powinna znaleźć się w zawiadomieniu zwołującym Walne Zgromadzenie.

§ 62.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Towarzystwa.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 63.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Statut przyjęto uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 27 maja 2023